زمان انتخاب، برنامه اول: با حضور شاهزاده رضا پهلوی-اهداف مجموعه رسانه افق ایران

Nov 16, 2014 15145

رسانه افق ایران، برنامه زمان انتخاب، برنامه شماره یک، اهداف مجموعه رسانه افق ایران در این برنامه، شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با آقای آقازمانی، علت راه اندازی رسانه افق ایران را توضیح می دهند. فایل صوتی ...