زمان انتخاب: تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی امیدها و نگرانیها با حضور حسین رییسی

Dec 6, 2015 828

زمان انتخاب: تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی امیدها و نگرانیها با حضور حسین رییسی موضوع: تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی امیدها و نگرانیها توضیح: قانون در ایران جرم سیاسی را تعریف نکرده است، همین امر موجب می ...