برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران

May 17, 2015 5754

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران با موضوع آزادی بیان مهمان اول : آقاى تام هنيفررئيس هيت مديره سازمان روزنامه نگاران براى ازادى مطبوعات در كانادا مهمان دوم مرتضى عبدالعليان خبر نگار و زندانى سابق ...

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش پانزدهم: زیست بوم ایران

Apr 12, 2015 1574

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش پانزدهم: زیست بوم ایران با حضور دکتر یگانه فرزین اقتصاددان؛ استاد دانشگاه کالیفرنیا-عضو شورای ملی ایران برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش دوازدهم: زیست بوم ...