ورزش و اندیشه هفدهم آذرماه ۹۴

Dec 8, 2015 913

شصت سال پیش یعنی در روزگاری که هنوز هیچ خبری از تلویزیون ،نوار های ویدیویی، ماهواره ،اینترنت و تکنولوژی امروزی نبود و عکس و تصویربرای ایرانیهای ورزشی ، حکم کیمیا را داشت – مجله کیهان ورزشی در ...