زمان انتخاب – تحولات اخیر سیاسی در خاورمیانه

Oct 24, 2017 955

در این برنامه مهدی آقازمانی به تحولات اخیر در خاورمیانه نگاهی دوباره می اندازد. مهمانان برنامه: نازیلا گلستان، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران فرزام کرباسی، کنشگر سیاسی ...