خورشید- موضوع: پوشش اجباری قسمت اول

Nov 11, 2015 975

زمان پخش ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵ این روزها خبر کشف حجاب دو بازیگر ایرانی٬ سوژه رسانه هاست و موافقان و مخالفان آزادی پوشش زنان مشغول بحث و جدل. اما این نخستین بار نیست که زنی ایرانی کشف حجاب ...

خورشید – اجازه بی اجازه -قسمت دوم

Nov 4, 2015 1133

برنامه «خورشيد»، نخستین برنامه ایست که درباره زنان به روشنگری و آکاهی رسانی در امور زنان خواهد پرداخت آواز نخون ورزش نكن خارج از ايران نرو اعتراض نكن و دهها امر و نهى ديگه مه هر روز ...

خورشید – اجازه بی اجازه

Oct 31, 2015 1069

برنامه «خورشيد»، نخستین برنامه ایست که درباره زنان به روشنگری و آکاهی رسانی خواهد پرداخت کارشناس و میهمان برنامه دکتر نهضت فرنودی – روانشناس ________________ موضوع برنامه اول قوانين بسياری در کشور ما وجود دارد که تا ...