زمان انتخاب – نگاهی به برنامه امسال عدالت ۸۸

Oct 2, 2017 691

در این برنامه مهدی آقازمانی به برگزاری مراسم چهارمین سالگرد همبستگی با زندانیان سیاسی توسط کارزار عدالت ۸۸ در تورنتو می پردازد. مهمانان برنامه: رضا بنایی، کنشگر سیاسی خاطره معینی، کنشگر سیاسی ...