مهمان برنامه: منشه امیر – تحلیگر سیاسی – اورشلیم
موضوع برنامه
بخش نخست: در خاورمیانه چه می گذرد؟
بخش دوم: منابع ملی ایران چگونه صرف می شود؟ چرایی عدم اعتماد مردم به حکومت
قسمت سوم

مجله تصویری چرتکه
برجام و اقتصاد ضعیف ایران/ نگاهی به زندگی مرتضی احمدی/ حقوق بشر / توییتر از نگاه چرتکه / سانسور و ادبیات فردگرا و
کارشناسان
رضا پیرزاده/ نیما گنجفر

Comments are closed.