در این برنامه
اقلیت‌های دینی در ایران/ حسن پیرنیا (مشیرالدوله) اندیشمندی از طبقه قدرت / خشونت در جامعه و تاثیر آن بر نسل جوان/ توییتر از نگاه چرتکه…
کارشناسان
نازیلا گلستان/ سام کرمانیان/ نیما گنجفر

Comments are closed.