این برنامه می‌پردازد به
مالباختگان موسسات مالی، برجام و امید واهی/ گزارشی از خبرهای آزار جنسی در هالیوود / نیما با گزارشی از توییتر
کارشناسان
رضا پیرزاده/ نیما گنجفر

Comments are closed.