این برنامه می‌پردازد به
مالباختگان موسسات مالی و اعتباری دزدی آشکار حکومت از جیب مردم/ آزار جنسی و اهمیت پرداختن به آن/ نیما با گزارشی از توییتر
کارشناسان
رضا پیرزاده/ بهزاد مهرانی / نیما گنجفر

Comments are closed.