در این برنامه مهدی آقازمانی به تأثیرات سفرهای عبدالبها به مصر، اروپا وآمریکا بر جامعه امروز می پردازد.
مهمان برنامه: پرویز ناظریان

Comments are closed.