در این برنامه مهدی‌ آقا زمانی نگاهی دارد به آیین میتراییسم در ایران باستان وتأثیر آن بر فرهنگهای مجاور.
مهمان برنامه: دکترخسرو فانیان، باستان شناس و استاد پیشین دانشگاه

Comments are closed.