در این برنامه مهدی آقازمانی به کارنامه ریاست جمهوری ترامپ در طی یک سال اخیر می پردازد.
مهمان برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب

Comments are closed.