در این برنامه مهدی آقازمانی به راه اندازی مجدد رادیو اسراییل و مبارزه با یهودستیزی رژیم جمهوری اسلامی می پردازد.
مهمانان برنامه: منشه امیر
شرلی شمسیان
و بابک اسحاقی

Comments are closed.