در این برنامه مهدی آقازمانی به تجمعات و اعتراضات مالباختگان مؤسسات بانکی می پردازد.

Comments are closed.