در این برنامه مهدی آقازمانی به تحولات اخیر در خاورمیانه نگاهی دوباره می اندازد.
مهمانان برنامه: نازیلا گلستان، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران
فرزام کرباسی، کنشگر سیاسی

Comments are closed.