در این برنامه مهدی آقازمانی به مناسبت جشن دویست سالگی پیامبر آیین بهایی، به زندگی او و مراسم جشن می پردازد.
مهمان برنامه: پرویز ناظریان

Comments are closed.