در این برنامه مهدی آقازمانی به کارزار ۱۵ اکتبر می پردازد.
مهمان برنامه: محبوبه حسین پور، فعال سیاسی

Comments are closed.