میهمانان : حسن داعی – تحلیلگر سیاسی
بیژن خلیلی – پژوهشگر سیاسی

Comments are closed.