در این برنامه مهدی آقازمانی به تحولات جدید در خاورمیانه و مناقشه بین اسراییل و فلسطین می پردازد.
مهمان برنامه: منشه امیر، رییس پیشین بخش فارسی رادیوی اسراییل

Comments are closed.