در این برنامه مهدی آقازمانی به بهانه سفر لوییس فراخان به ایران نگاهی دارد به دوگانگی فکری مقامات رژیم جمهوری اسلامی.
مهمان برنامه: امیر سلطانی، فیلمساز و نویسنده

Comments are closed.