در این برنامه مهدی آقازمانی به بیانیه شورای ملی ایران درباره رفراندوم استقلال کردستان می پردازد.
مهمان برنامه: نازیلا گلستان، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران

Comments are closed.