در این برنامه مهدی آقازمانی به وضعیت تحصیلی هموطنان بهایی می پردازد.
مهمان برنامه: مرتضی اسماعیل پور، مدیر وبسایت بهایی نیوز

Comments are closed.