در این برنامه مهدی آقازمانی به برگزاری مراسم چهارمین سالگرد همبستگی با زندانیان سیاسی توسط کارزار عدالت ۸۸ در تورنتو می پردازد.
مهمانان برنامه: رضا بنایی، کنشگر سیاسی
خاطره معینی، کنشگر سیاسی

Comments are closed.