در این برنامه مهدی آقازمانی به جایگاه امروز آمریکا در بین کشورهای جهان می پردازد.
مهمان برنامه: دکتر مصطفی دانش

Comments are closed.