در این برنامه مهدی آقازمانی به اعتراضات گسترده کارگران شرکتهای هپکو، آذرآب و اتوبوسرانی می پردازد.
مهمان برنامه: منصور اسانلو

Comments are closed.