در این برنامه مهدی آقازمانی به همه پرسی در پیش کردستان عراق می پردازد.
مهمانان برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب
فرزام کرباسی، موزیسین و فعال سیاسی

Comments are closed.