در این برنامه مهدی آقازمانی به مناسبت بزرگداشت حبیب القانیان توسط فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی، به زندگی و خدمات وی می پردازد.
مهمانان برنامه: سوسن عزیززاده، رئیس فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی
منشه امیر، تحلیلگر سیاسی

Comments are closed.