در این برنامه مهدی آقازمانی به بهانه انتشار کتاب در بزم خدا، به انتشارآثارمولانا در خارج از ایران می پردازد.
مهمانان برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب
بابک صفوت

Comments are closed.