در این برنامه مهدی آقازمانی به فعالیتهای نهاد عدالت ۸۸ در تورنتو می پردازد.
مهمان برنامه: رضا بنایی، کنشگر سیاسی و بنیانگذار نهاد عدالت ۸۸

Comments are closed.