در این برنامه مهدی آقازمانی به جنگ در سوریه و نقش اسراییل در آن می پردازد.
مهمان برنامه: منشه امیر، تحلیلگر سیاسی

Comments are closed.