کارشناسان برنامه
دکتر نلی فرنودی – روانشناس
دکترمارال یازرلو – کوشنده اجتماعی و فرهنگی
شکوفه امین – حقوقدان

Comments are closed.