در این برنامه مهدی آقازمانی به وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران می پردازد.
مهمان برنامه: مارال یازرلو، کوشنده اجتماعی و فرهنگی

Comments are closed.