در این برنامه مهدی آقازمانی، به بهانه شروع کار آنلاین شرکت کتاب، نگاهی دوباره دارد به نشر کتاب در خارج از ایران.
مهمانان برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب
دکتر احمد کریمی حکاک، نویسنده و استاد دانشگاه

Comments are closed.