شاهزاده رضا پهلوى بنيانگذار شوراى ملى ايران در بيانيه اخير خود كه به مناسبت فرارسيدن چهارمين مجمع عمومى اين نهاد مهم اپوزيسيون در جامعه مخالفان جمهورى اسلامى برگزار گرديده است با اشاره به تغيير رويكرد جهان به رژيم اسلامى در ايران نشان داده كه چگونه مبارزه مدنى و تلاشي همه جانبه گروههاى مخالف رژيم اسلامى در طول ساليان گذشته به بار نشسته و نگاه جهانيان به جمهورى اسلامى تغيير پيدا كرده است
کارشناس برنامه
دکتر مهدی آقا زمانی – جامعه شناس

Comments are closed.