در این برنامه مهدی آقازمانی به چگونه آموزش های صلح آمیز را در برنامه زندگی کودکانمان بگذاریم در ایران می پردازد
کارشناس برنامه
دکتر نلی فرنودی – روانشناس کودک

Comments are closed.