در این برنامه مهدی آقازمانی به وضعیت زنان هنرمند در ایران می پردازد.
مهمان برنامه: الهام، خواننده

Comments are closed.