مهمان: فرزام کرباسی – موزیسین و فعال سیاسی / هلند
در این برنامه مهدی آقا زمانی به موضوع کردستان از محرومیت ها تا محدودیت ها می پردازد

Comments are closed.