در این برنامه مهدی آقازمانی نگاهی دوباره دارد به جامعه ایرانیان تورنتو.
مهمانان برنامه: رضا بنایی، کنشگر سیاسی و بنیانگذار نهاد عدالت ۸۸
زرین محی الدین، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران

Comments are closed.