میهمانان کارشناسان
حسن داعی – تحلیلگر سیاسی
دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان و تحلیلگر سیاسی

Comments are closed.