مهمانان: بیژن خلیلی – موسس شرکت کتاب
در این برنامه مهدی آقازمانی به سی و هفت سال نشر فارسی در خارج از ایران می پردازد.

Comments are closed.