در این برنامه مهدی آقازمانی به انتصابات جدید مجمع تشخیص مصلحت می پردازد.

Comments are closed.