میهمان برنامه
منشه امیر – روزنامه نگار تحلیلگر سیاسی و کارشناس در امور خاورمیانه
از زمان روى كار آمدن دولت ايالات متحده آمريكا در واشنگتن تا به همين امروز و حتى پيش از آن در دوران تبليغات انتخابات در آمريكا ، جمله ها و حرفهاى
بسيارى از شخص رئيس جمهور گرفته تا وزير خارجه ، وزير دفاع و بسيارى ديگر از كنشگران سياست داخلى و خارجى ايالت متحده آمريكا درباره رفتار حكوت در ايران به گوش رسيده ، اما آيا به راستى اين نوع صحبتها از سوى مقامات آمريكا ، ميتواند راهگشتى اتفاقات بهينه اى براى مردم كشورمان باشد ؟ كدام بخش از صحبتهاى مطرح شده ، ميتواند جنبه عملى پيدا كند و تا چه اندازه اين صحبتها با واقعيتها همخوانى خواهد داشت ؟

Comments are closed.