در این برنامه مهدی آقازمانی به جنبش مدنی چهارشنبه های سفید می پردازد.
مهمان برنامه: مسیح علینژاد

Comments are closed.