« چهارشنبه ی سفید» نام کمپین جدیدی است که زنان ایرانی با شال سفید و مردان با دستبند سفید در اعتراض به حجاب اجباری به خیابان می روند
میهمانان
شکوفه امین – حقوقدان
دکتر مهدی آقا زمانی – جامعه شناس

Comments are closed.