بی تفاوتی پدیده ای نوظهور اجتماعی است که شاید ناشی از بی عاطفه گی یا عدم احساس تعهد نسبت به ارزشهای انسانی و اجتماعی یا شاید ترس از درگیری با قوانین سفت و سخت حاکم بر جامعه باشد
بیتفاوتی در تعیین سرنوشت و انتخابات در کشور عزیزمان در جایگاه خود بی تفاوتی و بی علاقه گی اجتماعی را به دنبال دارد.
کارشناس برنامه
دکتر فرخ دیلمی روانشناس – از مشاوران شورای ملی ایران

برنامه شورای ملی ایران – بیتفاوتی در تعیین سرنوشت from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.