شورای ملی ایران – دستهای پیدا و پنهان جمهوی اسلامی در خاورمیانه
هم زمانى دو رويداد ،شرايط ويژه و استثنائى را در خاورميانه و البته در بحران منطقه اى سوريه بوجود آورده است استفاده نيروهاى بشار اسد از بمبهاى شيميايي و وقوع انفجارهاى انتحارى در سنزپترزبورگ بار ديگر دستهاى پيدا و پنهان جمهورى اسلامى و نقش مقامات عالى رتبه جمهوری اسلامی در توسعه فشار به مردم سوريه در مبارزه با بشار اسد را ياد آورى ميكند

Comments are closed.