سپید و سیاه – آخرین برنامه سال ۱۳۹۵ویژه نوروزی
در آغازین ساعات سال نو خورشیدی آخرین برنامه سپید و سیاه در سال 95 و اولین برنامه از این مجموعه در سال جدید توامان شده است.
این برنامه نگاهی دارد به خبرها و وقایع شش ماهه اول سال گذشته و به همراهی بخشهای متنوعی متناسب با نوروز تهیه و ارائه شده است.

Comments are closed.