برنامه شورای ملی ایران رفتارجمهوری اسلامی منشعب از جنايت عليه بشريت
رفتارجمهوری اسلامی در غريب چهار دهه گذشته در پيش از پس از وقوع انقلاب ، منشعب از جنايت عليه بشريت و خيانت عليه كشور مان ايران است . برخى از ابعاد اين جنايت مانند آتش زدن سينما ركس يا قتل عام زندانيان سياسى ، يا به كشتن دادن ميليونها جوان ايرانى در دوران جنگ ،ابعاد شناخته شده از جنايت هستند و تحت تاثير سوءمديريت ايدولوژيك پديد آمده اند. ابعاد كشنده و وحشتناك از رفتار سركوبگرانه ، مديريت غلط و از بين بردن منابع زيستى و طبيعى ايران و توسعه فقر و نابود كردن كانون خانواده كه متاسفانه منجر به شرايط تلخ امروز شده است ،شرايطى كه در اون ميشه ديد چگونه كمر يك ملت زير بار حكومتى ظالم ، جابر ، جنايتكار و غير مسئول در حال خم شدن است ، ملتى آزاده كه هرگز اجازه نخواهد داد تا تاريخ ، اون را بعنوان ملتى شكست خورده به ياد بياره
کارشناسان
دکتر امیرحسین ایرائی هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران
دکتر سیامک شجاعی – اقتصاددان – تحلیلگر سیاسی

Comments are closed.